Date Day Sashti
January 26, 2023 Thursday Skanda Sashti
February 25, 2023 Saturday Skanda Sashti
March 26, 2023 Sunday Skanda Sashti
April 25, 2023 Tuesday Skanda Sashti
May 25, 2023 Thursday Skanda Sashti
June 24, 2023 Saturday Skanda Sashti
July 23, 2023 Sunday Skanda Sashti
August 22, 2023 Tuesday Skanda Sashti
September 20, 2023 Wednesay Skanda Sashti
October 20, 2023 Friday Skanda Sashti
November 18, 2023 Saturday Soora Samharam
December 17, 2023 Sunday Subrahmanya Sashti