மத்திய, மாநில அரசுகளின் அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனம்.

PCI NeW Delhi Approved No : 3516/Tamilnadu Govt Approved G.O.No.306/307.

COURSE OFFERED:

B.PHARM -  4 YEARS (BACHELOR OF PHARMACY)

D.PHARM -  2 YEARS (DIPLOMA IN PHARMACY)

D.PHARM -  3 YEARS (LATERAL)

Address: பக்கிரிப்பாளையம், செங்கம், திருவண்ணாமலை - 606 709.

Email: srikrishnapharmacy19@gmail.com

Phone: 6379581968, 7010823568, 9786264609, 9944418187

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *