டிசம்பர் 23 முதல் ஜனவரி 1 - ஆம் தேதி வரை அரையாண்டு விடுமுறை என பள்ளி கல்வித்துறை மீண்டும்
அறிவித்துள்ளது. விடுமுறை முடிவடைந்து அனைத்து பள்ளிகளும் ஜனவரி 2 - ஆம் தேதி திறக்கப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *