அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககத்தின் tnresults.nic.in என்ற தளத்திலும், dge.tn.gov.in தளத்திலும் மாணவர்கள் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்துகொள்ளலாம் – பள்ளிக் கல்வி துறை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *