Date Day Starting Time Ending Time Shivaratri
20-01-2023 Friday 09:59 AM, Jan 20 06:17 AM, Jan 21 Masik Shivaratri
18-02-2023 Saturday 08:02 PM, Feb 18 04:18 PM, Feb 19 Maha Shivaratri
20-03-2023 Monday 04:55 AM, Mar 20 01:47 AM, Mar 21 Masik Shivaratri
18-04-2023 Tuesday 01:27 PM, Apr 18 11:23 AM, Apr 19 Masik Shivaratri
17-05-2023 Wednesday 10:28 PM, May 17 09:42 PM, May 18 Masik Shivaratri
16-06-2023 Friday 08:39 AM, Jun 16 09:11 AM, Jun 17 Masik Shivaratri
15-07-2023 Saturday 08:32 PM, Jul 15 10:08 PM, Jul 16 Masik Shivaratri
14-08-2023 Monday 10:25 AM, Aug 14 12:42 PM, Aug 15 Masik Shivaratri
13-09-2023 Wednesday 02:21 AM, Sep 13 04:48 AM, Sep 14 Masik Shivaratri
12-10-2023 Thursday 07:53 PM, Oct 12 09:50 PM, Oct 13 Masik Shivaratri
11-11-2023 Saturday 01:57 PM, Nov 11 02:44 PM, Nov 12 Masik Shivaratri
11-12-2023 Monday 07:10 AM, Dec 11 06:24 AM, Dec 12 Masik Shivaratri