vellore-city-logo

Pradosham Viratham 2018


Pradosham Viratham
Date Day Viratham Pradosha Puja Time
January 14th Sunday Pradosh Vrat (K) 17:57 to 20:29
January 29th Monday Soma Pradosh Vrat (S) 18:08 to 20:44
February 13th Thursday Bhauma Pradosh Vrat (K) 18:17 to 20:51
February 27th Tuesday Bhauma Pradosh Vrat (S) 18:25 to 20:54
March 14th Wednesday Pradosh Vrat (K) 18:31 to 20:57
March 29th Thursday Pradosh Vrat (S) 18:37 to 20:59
April 13th Friday Pradosh Vrat (K) 18:43 to 21:00
April 27th Friday Pradosh Vrat (S) 18:48 to 21:03
May 13th Sunday Pradosh Vrat (K) 18:56 to 21:06
May 26th Saturday Shani Pradosh Vrat (S) 19:02 to 21:10
June 11th Monday Soma Pradosh Vrat (K) 19:08 to 21:15
June 25th Monday Soma Pradosh Vrat (S) 19:12 to 21:19
July 10th Tuesday Bhauma Pradosh Vrat (K) 19:12 to 21:20
July 24th Tuesday Bhauma Pradosh Vrat (S) 19:08 to 21:18
August 09th Thursday Pradosh Vrat (K) 19:00 to 21:13
August 23th Thursday Pradosh Vrat (S) 18:49 to 21:05
September 07th Friday Pradosh Vrat (K) 18:35 to 20:55
September 22th Saturday Shani Pradosh Vrat (S) 18:19 to 20:43
October 06th Saturday Shani Pradosh Vrat (K) 18:05 to 20:33
October 22th Monday Soma Pradosh Vrat (S) 17:51 to 20:23
November 05th Monday Soma Pradosh Vrat (K) 17:42 to 20:17
November 20th Tuesday Bhauma Pradosh Vrat (S) 17:37 to 20:15
December 04th Tuesday Bhauma Pradosh Vrat (K) 17:36 to 20:17
December 20th Thursday Pradosh Vrat (S) 17:41 to 20:22
(K) - Krishna Paksha Pradosham
(S) - Shukla Paksha Pradosham