vellore-city-logo

Pradosham Viratham 2017


Pradosham Viratham
Date Day Viratham Pradosha Puja Time
January 10th Tuesday Pradosh Vrat (K) 05:38 PM to 08.22 PM
January 25th Wednesday Pradosh Vrat (K) 05.50 PM to 08.31 PM
February 08th Saturday Pradosh Vrat (S) 06.02 PM to 08.39 PM
February 24th Friday Shani Pradosh Vrat (K) 06.13 PM to 08.45 PM
March 10th Friday Pradosh Vrat (S) 06.20 PM to 08.49 PM
March 25th Saturday Shani Pradosh Vrat (K) 06.31 PM to 08.53 PM
April 08th Saturday Shani Pradosh Vrat (S) 06.39 PM to 08.56 PM
April 24th Monday Soma Pradosh Vrat (K) 06.48 PM to 09.00 PM
May 08th Monday Soma Pradosh Vrat (S 06.56 PM to 09.04 PM
May 23th Tuesday Bhauma Pradosh Vrat (K) 07.05 PM to 09.10 PM
June 06th Tuesday Bhauma Pradosh Vrat (S) 07.12 PM to 09.15 PM
June 21th Wednesday Pradosh Vrat (K) 07.17 PM to 09.19 PM
July 06th Thursday Pradosh Vrat (S) 07.18 PM to 09.21 PM
July 21th Friday Pradosh Vrat (K) 07.15 PM to 09.19 PM
August 04th Friday Pradosh Vrat (S) 07.05 PM to 09.14 PM
August 19th Saturday Shani Pradosh Vrat (K) 06.52 PM to 09.05 PM
September 03rd Monday Pradosh Vrat (S) 06.36 PM to 08.54 PM
September 17th Sunday Pradosh Vrat (K) 06.19 PM to 08.42 PM
October 03rd Thursday Bhauma Pradosh Vrat (S) 06.00 PM to 08.28 PM
October 17th Tuesday Bhauma Pradosh Vrat (K) 05.45 PM to 08.17 PM
November 01st Wednesday Pradosh Vrat (S) 05.35 PM to 08.11 PM
November 15th Wednesday Pradosh Vrat (K) 05.23 PM to 08.04 PM
December 01st Friday Pradosh Vrat (S) 05.19 PM to 08.04 PM
December 15th Friday Pradosh Vrat (K) 05.22 PM to 08.07 PM
December 30th Saturday Shani Pradosh Vrat (S) 06.55 PM to 08.15 PM
(K) - Krishna Paksha Pradosham
(S) - Shukla Paksha Pradosham